Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

lone-wolf
0144 0e16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
lone-wolf
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
lone-wolf
6642 4375 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapannakies pannakies
lone-wolf
6919 9dd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies

January 20 2020

lone-wolf
9758 4b6f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianokturnal nokturnal
lone-wolf
3850 9611 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaadaaa93 adaaa93
lone-wolf
Czułość jest tą najskromniejszą odmianą miłości. To ten jej rodzaj, który nie pojawia się w pismach ani w ewangeliach, nikt na nią nie przysięga, nikt się nie powołuje. Nie ma swoich emblematów ani symboli, nie prowadzi do zbrodni ani zazdrości.
Pojawia się tam, gdzie z uwagą i skupieniem zaglądamy w drugi byt, w to, co nie jest „ja”.
— Olga Tokarczuk - „Czuły narrator”
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianokturnal nokturnal
lone-wolf
2934 62f1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianokturnal nokturnal
lone-wolf
9059 d81e
Reposted fromzelbekon zelbekon viametafnord metafnord
lone-wolf
Reposted fromFlau Flau vianuwanda nuwanda
lone-wolf

January 19 2020

lone-wolf
6350 f330
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaholymoly holymoly
lone-wolf

January 15 2020

lone-wolf
6690 f331
Reposted fromsiseniorita siseniorita viapannakies pannakies
lone-wolf
Reposted fromshakeme shakeme viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
lone-wolf
8399 a215 500
Reposted fromFeindfeuer Feindfeuer viapannakies pannakies
lone-wolf
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies

January 14 2020

lone-wolf
Reposted bytoxicsoulhaftowanaksiezniczkaKocuchvictorianpati2k6
lone-wolf
5364 375b 500
Reposted fromlllm lllm viainto-black into-black
lone-wolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl