Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2019

lone-wolf
9101 2422 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viacarmenluna carmenluna
lone-wolf
lone-wolf

phone camera vs film camera

Reposted frominsanedreamer insanedreamer viacarmenluna carmenluna
lone-wolf
9680 360b 500
Reposted fromerial erial viacarmenluna carmenluna
lone-wolf
1409 7acc
Reposted frompunisher punisher viacarmenluna carmenluna
lone-wolf
1412 f716 500
Reposted frompunisher punisher viacarmenluna carmenluna
lone-wolf
(...) rozwój polega na byciu dobrym człowiekiem. Ja w każdym razie wierzę w to, że lepiej być dobrym, tak jak lepiej być ufnym niż podejrzliwym, współczującym niż niewzruszonym, nawet jeśli przez to człowiek się czasem zawiedzie. Bo ufność, dobro otwierają na świat i ludzi.
— Bogdan de Barbaro
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainto-black into-black
lone-wolf
1074 ae36
lone-wolf
1605 3fc3
Reposted fromkarahippie karahippie viacarmenluna carmenluna
lone-wolf
0048 2d7c 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
lone-wolf
4535 68c4 500
Reposted fromcroiea croiea viacarmenluna carmenluna
lone-wolf
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaRynn Rynn
lone-wolf
lone-wolf
7979 f41a 500
Reposted frommhorrighan mhorrighan viawybuchmuzgu wybuchmuzgu
lone-wolf
6392 fe54 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viakatastrofo katastrofo

May 29 2019

lone-wolf
0934 03c3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
lone-wolf
5853 4005 500
Reposted fromslodziak slodziak viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl