Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

lone-wolf
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viakatastrofo katastrofo
lone-wolf
9084 9622 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies

September 20 2017

lone-wolf
2438 ed27
Reposted fromscorpix scorpix viaamelinowa amelinowa
3848 5b24
lone-wolf
0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viakyszz kyszz
lone-wolf
6187 c296 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viamartinif16 martinif16
lone-wolf
6371 4bcf 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamartinif16 martinif16
lone-wolf
3233 03ac
Reposted fromflesz flesz viacomiendolirica comiendolirica
lone-wolf
7313 f599
Reposted frommiss-underwater miss-underwater vianiskowo niskowo
9364 be08 500
Reposted fromkortes kortes viapannakies pannakies
lone-wolf
lone-wolf

September 18 2017

lone-wolf
6490 f845 500
Reposted frompanizwasem panizwasem viawasteland wasteland
lone-wolf
Reposted fromFlau Flau viaHypothermia Hypothermia
lone-wolf
5826 c8fb
lone-wolf
0238 f8cc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viakatastrofo katastrofo
lone-wolf
2413 3d62
Reposted fromGIFer GIFer viakatastrofo katastrofo

September 17 2017

lone-wolf
Przecież o to właśnie w życiu chodzi. Nie o wakacje, kolacje w knajpach i pragnienie posiadania więcej rzeczy, ale o to, by napić się razem herbaty i przytulić po długim dniu. (...) A także o uczciwość, prawdę i zaufanie, o stworzenie bezpiecznego, ciepłego schronienia dla tych, których się kocha.
— Alex Marwood
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaune-raconteuse une-raconteuse
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl