Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

lone-wolf
3586 d201 500
Reposted frommangoe mangoe viavaira vaira
lone-wolf
5873 a426 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabodnarkaa bodnarkaa
lone-wolf
Reposted fromshakeme shakeme viabodnarkaa bodnarkaa
lone-wolf
Zastosuj do swoich rozmów prostą zasadę: jeżeli nie chciałbyś stwierdzić czegoś na piśmie i podpisać imieniem i nazwiskiem, nie mów tego.
— Jackson Brown
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabodnarkaa bodnarkaa
lone-wolf
lone-wolf
Każdego dnia trzeba posłuchać choćby krótkiej piosenki, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć piękny obraz, a także, jeśli to możliwe, powiedzieć parę rozsądnych słów.
— Johann Wolfgang von Goethe
Reposted frommessinhead messinhead viabodnarkaa bodnarkaa

November 17 2019

lone-wolf
Reposted bygrovly grovly
lone-wolf
5368 eb04 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viabodnarkaa bodnarkaa
lone-wolf

Ludziom się wydaje, że jak będą mieć żonę i dzieci, to będzie dobrze. A jak już mają żonę i dzieci, to okazuje się, że nie jest dobrze. I okazuje się, że tak naprawdę nie chcieli mieć rodziny, tylko chcieli, żeby było dobrze.

— Tomasz Piątek
lone-wolf
Reposted frombluuu bluuu viabodnarkaa bodnarkaa
lone-wolf
1340 ac2e 500
Reposted frombodnarkaa bodnarkaa
lone-wolf
Reposted fromshakeme shakeme
lone-wolf
0794 5dbe 500
Reposted fromFuckYourFeelings FuckYourFeelings viavaira vaira

November 16 2019

lone-wolf
Reposted bynitroventhashdeathbringer
lone-wolf
2472 586a 500
Reposted fromeffic effic viavaira vaira
lone-wolf
Reposted fromkriokineza kriokineza viaholymoly holymoly
lone-wolf
5155 22ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapannakies pannakies
lone-wolf
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
lone-wolf
Reposted fromshakeme shakeme viapannakies pannakies
lone-wolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl