Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

lone-wolf
1748 2181
Reposted fromnyaako nyaako vialululuj lululuj
lone-wolf
0728 0955 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawiecznosci wiecznosci
9827 5b4d 500
Reposted frombrumous brumous viayippie yippie

September 16 2019

lone-wolf
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viaholymoly holymoly
lone-wolf
9362 3cd6 500
Reposted fromwyczes wyczes vianiskowo niskowo
lone-wolf
To co po nas zostaje, to energia z relacji z drugim człowiekiem. Ważne, co zostawiliśmy z siebie w innych.
— Lidia Popiel
lone-wolf

September 15 2019

lone-wolf
Reposted fromshakeme shakeme
lone-wolf
Reposted fromshakeme shakeme
lone-wolf
lone-wolf
Reposted fromshakeme shakeme
lone-wolf
8368 ed02 500
Reposted fromfungi fungi viainto-black into-black
lone-wolf
6514 a81b 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viainto-black into-black
lone-wolf
lone-wolf
lone-wolf
8630 29bf 500
Reposted fromjareth jareth viainto-black into-black

September 12 2019

lone-wolf
lone-wolf
Psychoterapia obnaża to, co fałsz stara się ukryć. Już Platon mówił, że wiedza jest pokarmem duszy - kłamstwa są dla niej trucizną. Żadne łgarstwo nikogo nie uleczyło, czy to w trakcie terapii, czy po prostu w związku międzyludzkim, choćby nie wiem jak było pokryte słodyczą. Warto więc usłyszeć od innych prawdę, która przypomni nam, kim jesteśmy, kim przestaliśmy być i kogo chcemy w sobie odnaleźć.
— Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa viainto-black into-black
lone-wolf
7820 8813 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl